KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda büyük bir özveri göstermektedir. Bu amaçla aşağıda yer alan hususlarda bilgi sahibi olmanızı önemsiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tanımlar;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin Güvenliği;

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler, imha, kayıp (kaza sonucu kayıplar dâhil), yetkisiz erişim / kullanım veya ilk kullanım amacı ile uyumsuz kullanım riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .  ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

Veri sahibinin kendisi tarafından bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

 • İsim, soy isim, adres, telefon, ikamet edilen şehir/ülke, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, satış ve ödeme verileri ile internet sitesi aracılığıyla iletilen diğer kişisel verileri ile ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iletişime geçildiğinde talep edilen kişisel verilerdir.
 • ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Grup şirketleri toplanan bu kişisel verileri birbirleri ile paylaşabilmekte ve bu politikada yer alan amaçlara uygun olarak kullanabilmektedir. Aynı zamanda kişisel veriler ürünlerin, hizmetlerin, içeriğin ve reklamların geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

İşlenen kişisel veriler ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

 • Vergi mevzuatı ve diğer mevzuattan doğan suçların engellenmesi,
 • Vergi ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ meşru menfaati uyarınca satış verilerin denetlenmesi,
 • Hukuka uygunluk kontrolünün sağlanması
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması;

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile,
 • ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile,
 • Taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. namına hizmet veren üçüncü taraflar ile,
 • İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.
 • İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında
 • Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
 • Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
 • Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
 • Acil bir duruma cevap vermek için;
 • ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne ait web siteleri, ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması;

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .  işbu Politikada açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi;

Kişisel veriler ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları;

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne iletebilirler.

ERDOĞAN DENİZ AYAKKABI TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.

 

 

Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgi

Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.